Kw-halloween-logo-small

What's the Name of Eragon's Blue Dragon?